Vogelterreur van de linkse pers

Dooie lijsterVandaag in de azijnbode weer eens een opfrissertje inzake de linkse leugenachtigheid over het zo zwaar geteisterde milieu. En deze keer van de hand van Maarten Keulemans, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant, die met Milieuramp dreigt door schadelijke insecticiden de stadsmens weer eens zwaar de stuipen op het lijf jaagt.

Nu moet je je niet al te veel voorstellen van het wetenschappelijke niveau van de schrijvende pers, maar dat Maarten Keulemans niet even de moeite genomen heeft zelf te onderzoeken hoe de vorkstaart van de vogels in de kont van deze dieren steekt, is wel heel erg bizar. Lees dit maar eens: Wat vogelexperts al jaren vermoedden, blijkt echt waar: insecten ondervinden zoveel schade van het insecticide imidacloprid, dat vogels die van die insecten moeten leven er zwaar onder lijden en in aantal teruglopen.

En natuurlijk wordt hier de landbouw weer tegen de muur gezet met aannames die niet op een waterdicht wetenschappelijk bewijs stoelen. En bij het poneren van stellingen die de status van “wetenschappelijk” pretenderen, is het wel van belang dat die die status dan ook bezitten. Want het gaat hier niet alleen over vogels die van de diergroep Insecta afhankelijk zijn, maar ook over de voedselproductie voor de mens en over degenen die daar weer sociaal en economisch afhankelijk van zijn. Enige secuurheid zou hier dus geboden zijn.

Maar uit jaren vogelonderzoek, waaraan ik zelf ook ruim dertig jaar deelgenomen heb, blijkt nu juist niet dat er sprake is van de ramp waarover Nature en de linkse dagbladen met grote koppen berichten. Tenzij SOVON en het CBS, die de vele duizenden uren veldonderzoek verwerken het verkeerd gedaan hebben, blijkt het alarm uit de lucht te zijn gegrepen. En juist daar vliegen de vogels het graagst.

Omdat meten weten is, hebben de “wetenschappers” aan de schrijftafels de vogelsoorten bosrietzanger, rietzanger, kleine karekiet, veldleeuwerik, graspieper, geelgors, spotvogel, boerenzwaluw, gele kwikstaart, ringmus, fitis, roodborsttapuit, spreeuw, grasmus en grote lijster onder de loep genomen.

Wonend en observerend in een gebied waar ontzettend veel landouwactiviteiten waaronder akkerbouw plaatsvinden, valt me op dat het met sommige van deze soorten vogels minder goed, maar met opvallend veel soorten juist beregoed gaat, zoals ook uit de landelijke grafieken van SOVON over de laatste en dus meest actuele periode van de aantalsontwikkeling van deze soorten mag blijken.

Wie beweert dat bepaalde vormen van voedselproductie nadelig tot extreem nadelig zijn voor vogels, moet ook bewijzen dat die vogels in aantal afnemen. Wie eist bewijst, is immers de norm in Nederland. Tenzij de van insecten afhankelijke vogels wegens de afname van hun favoriete maaltijd opeens veganist geworden zijn, valt op dat veruit de meeste voorbeeldsoorten die gebruikt zijn om te bewijzen dat de vogels door de landbouw benadeeld zijn, juist de laatste 10 jaar significant in aantal toegenomen zijn:

Bosrietzanger: significante toename van <5% per jaar

 

Rietzanger: significante toename van <5% per jaar

 

Kleine Karekiet: significante toename van <5% per jaar

 

Veldleeuwerik: significante afname van <5% per jaar

 

Graspieper: significante afname van <5% per jaar

 

Geelgors: significante toename van <5% per jaar

 

Spotvogel: significante toename van <5% per jaar

 

Boerenzwaluw: significante toename van <5% per jaar

 

Gele Kwikstaart: significante toename van <5% per jaar

 

Ringmus: significante afname van >5% per jaar

 

Fitis: significante toename van <5% per jaar

 

Roodborsttapuit: significante toename van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar)

 

Spreeuw: geen significante aantalsverandering (0)

 

Grasmus:  significante toename van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar)

 

Grote Lijster: significante afname van <5% per jaar

Waarom juist deze deels of geheel van insectenaanbod afhankelijke vogelsoorten als voorbeeld gebruikt worden, is raadselachtig te noemen, want ook de huiszwaluw is zeer afhankelijk van het insectenaanbod, en juist die soort zag ik nota bene bij aardappelboeren in mijn woonomgeving een hele dorpsgemeenschap stichten. En uit recent onderzoek blijkt dat die vogels inmiddels zeer succesvol aan gezinsuitbreiding gedaan hebben.

Waarom niet ook de zeer van insecten afhankelijke gekraagde roodstaart erbij gehaald, die de laatste jaren zelfs explosief toegenomen is en in deze beginnende zomer bijna net zo talrijk is als de huis- en ringmus, waarover je hier zowat struikelt.

Of de stabiele aantalsontwikkeling van de eveneens zeer insectenafhankelijke zwarte roodstaart, die op het dak van een imidacloprid gebruikende akkerbouwer aan het zingen was, misschien dan ook mee gemeten had moeten worden, weet ik niet. Maar alarm slaan over de vogelstand en dat niet kunnen bewijzen met de gegevens die ruimschoots voorhanden zijn, doet niet vermoeden dat de dagbladen erg hun best doen persbulletins op ware merite te beoordelen alvorens die door de drukpers te laten rollen.

Over de nadelen van insecticiden (neonicotinoïden) kunnen we oeverloos discussiëren en het met elkaar eens of oneens zijn, maar het is niet verstandig de vermeende afname van vogels selectief aan één oorzaak te wijten zonder ook alle andere mogelijke oorzaken te onderzoeken. De enorme bijensterfte die de laatste jaren vaak reden was voor boze vingers richting landbouw, bleek in het zoeken naar de oorzaken ook op vooringenomenheid te berusten nu inmiddels aangetoond is dat de bijensterfte de laatste twee winters sterk afgenomen is zonder dat er tegelijk sprake is van minder insecticidengebruik.

In de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw waren wij veldonderzoekers zeer verontrust over de explosieve afname van de grasmus. Er werd meteen naar de nare omstandigheden in het milieu gewezen, maar de werkelijke oorzaak bleek niet in Nederland te vinden maar in het overwinteringgebied van de soort, de Sahel. De droogte daar was niet alleen voor de mens maar ook voor de plaatselijke fauna fataal. Inmiddels schiet de grafiek van deze zeer insectenafhankelijke soort zowat door het dak van SOVON.

Ver voor de mens de eerste voetzolen in de vacht van Moeder Aarde zette, stierven hele diergroepen uit door oorzaken die niet op het conto van de mens te schrijven waren. Je moet in deze tijd een wakker mens zijn om in de smiezen te krijgen dat een deel van de mensheid hard bezig is de wereld in honger te storten, want voedsel eten dat al half door dieren opgegeten is omdat er niks meer gespoten mag worden, is monsterlijk.

 

19 reacties to “Vogelterreur van de linkse pers”

 1. Helemaal eens: mensen zijn ook natuur – net zoveel als vogels dat zijn – en wij moeten ook eten!

  Is het een paradox dat hoe groener de idealen worden, hoe meer er ineens ruimte lijkt te komen voor het afbranden en kapot maken van mensen? Of ligt het werkelijke probleem dat linkse mensen ineens vergeten dat mensen zelf onderdeel van de natuur zijn – en dus het beschermen waard?
  Off-topic:
  Mag ik het hier kwijt? Jan Mulder bij de Belgische TV: “Het is heel erg voor de mensen in Brazilië als hun voetbalelftal een wedstrijd verliest. Voor Nederlanders niet. Die gaan de volgende dag weer naar de kust.” Pijnlijk voorbeeld, denk ik, van zelfverloochening of blanke zelfhaat. Of verholen ‘racisme’; Braziliaanse mensen kunnen niet met verlies omgaan, Nederlandse wel.

 2. Boudewijn
  Ook erg voor zowel Braziliaanse als Nederlandse boeren als ze straks alleen nog naar voetbal kunnen kijken, maar geen voedsel meer kunnen produceren. Of de mens dan genoeg heeft aan de GroenLinkse kont van Bram van Ojik, weet ik niet. Maar zelfs met een sausje lijkt die me niet lekker.

 3. Ja, trek maar lekker van leer tegen degenen die alarm slaan. Misschien heb je gelijk, misschien hebben zij gelijk, misschien zit de waarheid ergens ertussenin. Hoe dan ook, mocht het met ons milieu toch misgaan en mocht dat zijn nadat jij ons allen had verzekerd dat er niks aan de hand is en we daarom maar niet hadden ingegrepen, dan heb jij het gedaan, dan ben jij verantwoordelijk. Weet je zeker dat je die verantwoordelijkheid op je wilt nemen? Het lijkt me beter dat je met die anderen samenwerkt op de wijze die ware wetenschappers kenmerkt, dus alleen opbouwende kritiek graag. En ik vind het hele idee van niets doen zolang dingen niet keihard bewezen zijn in het geval van het milieu te gevaarlijk.

 4. -@ Filantropius,

  -Niet alleen vogeltjes, maar hoe zit het dan met de door mij zeer geliefde vleermuizen welke ik altijd in actie zie tijdens deze zwoele zomeravonden?

 5. Nee meneer van Lenth, ik beweer niet dat er niks aan de hand is. Refererend aan bovenstaand stuk valt te concluderen dat het alarm dat afgegeven is uit de lucht gegrepen is, niet dat insecticiden net zo ongevaarlijk zijn als het gebruik van een haarkam of afwasborstel.

  Het werkelijke probleem is gelegen in het ontnuchterende feit dat de wereldbevolking alsmaar blijft toenemen, en dat dat ook weer vraagt om stevige maatregelen in de voedselvoorziening.

  Het zou misschien (ook dit is slechts een hypothese) met flora en fauna beter gaan indien de mens niet zou bestaan. Maar ja, dat mocht niet zo zijn, zoals u uit deze en bovenstaande tekst kunt begrijpen. De mens blijft zich maar succesvol reproduceren. En dat smeekt om toenemende voedselproductie, tenzij u het op uw geweten wilt nemen dat de mens in toenemende mate van honger omkomt. Zolang de mens niet bereid is tot massale suïcide, zullen mensheid en flora en fauna met elkaar op gespannen voet blijven.

  Maar er is hoop. Nederland is een gigagrote speler in de gewas- en veeveredeling. Geen land produceert zo efficiënt en op relatief gering grondareaal zo veel voedsel als Nederland. De ganse wereld kijkt mee over de schouders van de Nederlandse agrariër.

  Maar er is ook wanhoop, want een enorm voor landbouw geschikt of geschikt te maken grondareaal staat ongebruikt te woestijniseren. En ik kan u verzekeren dat er daar dan ook geen insecten en vogels kunnen overleven.

  Bovenstaande artikel maakt duidelijk dat er gelogen wordt over de vogelafname die het gevolg zou zijn van insectenafname, die weer het gevolg zou zijn van het gebruik van insecticiden. Ik kan u verzekeren dat er met man en macht gewerkt wordt middelen te bedenken die beter de voedselvoorziening garanderen dan die welke nu gebruikt worden. Maar tot het zover is, zult u of van de honger om moeten komen, of moeten accepteren dat de mens nu eenmaal ellebogen heeft en er flora en fauna mee benadeelt.
  Goed nieuws is dus dat ondanks dat Nederland een grote speler in de voedselvoorziening is, het met onze flora en fauna best wel meevalt. En dat ondanks dat het bevolkingsaantal in Nederland sedert 1900 ruimschoots verdrievoudigde.

  Tot slot, met die anderen werk ik ruim dertig jaar mee. De namen van mijn eega en mij prijken gedurende die jaren onder de frequent van de drukpersen afgerolde “Broedvogels in Nederland” van SOVON. Met andere woorden, mocht ik het uit mijn neus gepeuterd hebben, dan was uw verwijt terecht.

  VK
  De vleermuizensoorten in Nederland. Inderdaad een goeie vraag. Vervelend echter met deze diergroep is dat de potentiele bedreiging niet alleen het insectenaanbod is, maar ook de rust- en overwinteringplekken. Ook hebben vleermuizen behoefte aan “overloop” naar houtwallen, windsingels, hagen, hak- en geriefbosjes, die er in het landbouwgebied waar ik woon volop aanwezig zijn. Jammer is echter dat de overheden jarenlang gehamerd hebben op ruilverkaveling en schaalvergroting, hetgeen zijn invloed naliet op deze klassieke landschapsindeling. En ook dat valt weer terug te voeren op de hang van de mens zich massaal voort te planten en de daaruit voorvloeiende urbanisatie.

  Mochten er nog vragen zijn, vanmiddag ben ik op het dorpsfeest dus even niet aanwezig.

 6. Soms heb ik een mooi gekleurde piet op mijn stadse balkonrand zitten. Het kijkt door de moderne grote ramen naar binnen. Iets van wat gebeurt daar allemaal en bovenal daarbinnen? Is er iets van eten? Ik zeg dan beste Piet dat de omgeving ervan hinder ondervindt en dat het verboden is mij u te voederen. Hij blijft komen en schouwt onze bewegingen door die grote ramen. Ik heb hem Klont genoemd.

 7. Nou Aegolius, wij hebben de laatste maanden enige hinder van een aantal bosuilen dat de hele nacht op een boomtak gezeten klessebest.

  Kennelijk enigszins hardhorend, herhalen ze iedere zin, zodat een kort gesprek een hele nacht voortduurt. Deze nacht ging het gesprek over het volgende onderwerp:
  “Hoeoeoe, hoe hoe hoe, hoeoeoeoe?”
  “Hoeoeoe, hoe hoe hoe, hoeoeoeoe!”
  “Hoeoeoe, hoe hoe hoe, hoeoeoeoe.”
  “Hoeoeoe, hoe hoe hoe, hoeoeoeoe?”
  “Hoeoeoe, hoe hoe hoe, hoeoeoeoe hoeoeoe, hoe hoe hoe, hoeoeoeoe hoeoeoe hoe hoe hoe, hoeoeoeoe hoeoeoe, hoe hoe hoe, hoeoeoeoe.”

  Enzovoort.

 8. Jean-Claude

  Deden ze dat maar, want recentelijk blijken muizen de inhoud van een kast in de kapschuur zodanig gemolesteerd te hebben dat het er als bami uitkwam.

 9. Was het soms zo’n uiltje ?

 10. Filantropius,

  Blijkt vaker voor te komen:

  Overlast door uilen in Breda

  BREDA – In de Bredase wijk Heuvel heerst onrust over uilengeroep midden in de nacht. Enkele bewoners klagen over slaapproblemen. Een buurtbewoner houdt de uilen thuis. Hij zegt dat er geen overlast kan zijn, omdat de oehoe-uilen ’s avonds binnen zitten.

  Toch heeft de buurt een klachtenprocedure gestart. Ook heeft een buurtbewoner een rechtszaak lopen tegen de woningbouwstichting.

  http://www.omroepbrabant.nl/?news/130330342/Overlast+door+uilen+in+Breda.aspx

  Voor Aegolius cs is geen rechtszaak nodig. Doof doch niet blind vliegt hij naar elders :).

 11. Niet voor het een of ander , maar de kop in de franse kranten vandaag luidt :

  L’Europe a perdu plus de 400 millions d’oiseaux en 30 ans

 12. Jean-Claude
  Naast de afname van bepaalde vogelsoorten staat de toename. Terug te vinden bij SOVON. Het Franse gejammer gaat dus kennelijk niet over de Nederlandse avifauna.

  Het WNF denkt daar ook anders over: “Met de Nederlandse natuur gaat het volgens het WNF relatief goed. Sinds 1990 nam het aantal dieren in Nederland toe met ruim twintig procent. Het gaat dan vooral om vogels, zoogdieren en reptielen.”

  Wat Frankrijk betreft wordt daar zo’n beetje alles dat in staat is de vleugels uit te slaan gekookt, gebakken, gefrituurd of gestoofd. Om over de in armagnac verdrinkende ortolaan maar te zwijgen.

 13. Nou Jean-Claude, het is nogal lullig dat in Nederland wettelijk beschermde vogels op trek wegens de Franse trek op de menukaart staan.

  • Ja het is wel vreemd dat er geen europese richtlijn is voor vogels .
   Als het noorden beschermd moet het zuiden daar niet van moeten schranzen .
   Maar een duifje of zo moet kunnen .
   Ik was eens op een augustus aan de Baai van de Somme , dat in alle vroegte tientallen jagers alles wat die delta overkwam op de korrel namen , Er werd helaas niet gediscrimineerd . ieder opvliegend gevogelte legde het loodje . Het was je ware volks-sport , Buitendijks is geen chasse reservé. Ahum .

 14. Er zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, maar die gelden nooit voor de Fransen. Daar vangen ze met netten, kleefstokken, jachtgeweren enzovoort. Per jaar sneuvelen in Frankrijk 16 miljoen vogels.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: