Posts tagged ‘criminaliteit’

april 3, 2014

Sander Terphuis gaat zich inzetten voor meer criminaliteit

Sander-TerphuisSander Terphuis goes international om in het Europees Parlement gedaan te krijgen dat nog meer illegalen Europa overspoelen. Sander is namelijk de luis in de pels. Nee, om te verhinderen dat men denkt dat de Filantroop een allochtoon met ongedierte vergelijkt, de term luis is van de Volkskrant, en die kan dus niet racistisch zijn. Toch?

Het doorzettingsvermogen van Sander is er echter niet minder om. En omdat het tegenhouden van de strafbaarstelling van het illegaal verblijf in Nederland hem allerminst genoeg is, gaat hij in het Europees Parlement de geesten rijp maken voor nog meer illegalen in Europa. En hij kan zich kennelijk op veel bijstand verheugen:

Zijn doorzettingsvermogen heeft hem veel sympathie opgeleverd, op die golf hoopt hij vanaf plek 11 op de lijst het Europees Parlement in te surfen. Dat moet zeker gaan lukken met de steun van PvdA-prominenten als Job Cohen en Jan Pronk, meent hij. Cohen staat al achter hem, Pronk moet hij nog vragen. Hij zoekt ook support buiten de eigen partij, van mensen als Femke Halsema en Frans Weisglas. Of de partijleiding daar blij mee zal zijn? ‘De strijd voor mensenrechten overstijgt de partijen. (Volkskrant)

U leest het goed: De strijd voor de mensenrechten. Sedert wanneer zijn mensenrechten slechts voorbehouden aan immigranten, of nog erger, illegale immigranten? Zijn er niet nog andere mensen in Nederland dan immigranten en hun nazaten? Bijvoorbeeld de mensen die slachtoffer werden of nog zullen worden van criminaliteit door immigranten of illegale immigranten.

Voordat de massa-immigratie naar Nederland koers zette had Nederland al genoeg aan de eigen criminaliteit. Niet dat die het huidige niveau bereikte, want in die dagen was een moord een wekenlange artikelenreeks in de toen nog sterk verzuilde dagbladen. Tegenwoordig wordt een moord alleen nog een wekenlange artikelenreeks als iemand zichzelf verdedigd heeft, maar de modale moord in de krant slokt ongeveer net zoveel tijd op als het leegdrinken van een koffiekopje duurt.

Dat we met de massa-immigratie naast de bestaande autochtone criminaliteit ook die van immigrant erbij kregen, werd lange tijd met het taboe van racisme verhuld. Wie gewag maakte van allochtone criminaliteit kwam in het zwartboek van de fascistenjagers terecht. Nogal vreemd, want het Duitsland tijdens het interbellum dat slachtrijp was voor de opkomst van Adolf Hitler, had niet te kampen met de komst van miljoenen migranten die ook nog eens de criminaliteitsstatistieken beïnvloedden. Het tegendeel was eerder waar, want de meer welgestelde delen van Europa werden juist overspoeld door Duitse diensmeisjes die de armoede van de Weimar-republiek ontvluchtten. Waar het verband tussen het benoemen van allochtone criminaliteit en het fascisme dan toch gezocht moest worden, is tot op heden nog steeds een raadsel.

Dat er een verband is tussen de massa-immigratie en criminaliteit zullen tegenwoordig de meeste linkse dagbladen, omroepen, politici en opiniemakers niet langer ontkennen. Tot kniehoogte in het water staande beweren dat er sprake is van een droogteprobleem en dat de gemalen per direct uitgezet moeten worden, maakt namelijk een dwaze indruk op de burger. Dus kon ook het linkse kerkvolk er niet lange onderuit dat de massa-immigratie de criminaliteitsstatistieken beïnvloed heeft.

Dat een onbekend deel van de in Nederland verblijvende illegalen in de misdaad actief is, is niet alleen heel erg zeker, maar wordt ook nog eens bevestigd door het fysiologisch gegeven dat de mens niet van lucht alleen kan leven. Zelfs een comapatiënt lukt dat niet. De logische gevolgtrekking moet dus zijn dat illegalen die niet omkomen van de honger zich geheel of grotendeels met onwettige middelen in leven houden. De misdaadstatistieken betreffende illegalen worden echter om politiekcorrecte redenen niet openbaargemaakt. Dat wordt dus nattevingerwerk voor de kritische volgers van het consortium dat voor meer massa-immigratie en meer illegalen pleit.

Dat van regeringswege de kosten die gepaard gaan met de massa-immigratie aan de burger onthouden werd, was al erg genoeg. Het zette het opinieweekblad Elsevier en Wilders aan dat dan maar zelf te onderzoeken. Dat we feitelijk niets weten over het aandeel dat illegalen in onze criminaliteitsstatistieken leveren, is natuurlijk niet anders dan obscurantisme. Wat niet weet, wat niet deert, is hier de dubbele agenda.

Echter, een kijkje over de grens leert ons iets meer over het gedrag van illegalen. Het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang ten spijt, de Belgische regering is kennelijk minder politiekcorrect dan Rutte II, want naar aanleiding van de antwoorden op vragen van de Vlaams Belang-senator Bart Laeremans aan staatssecretaris voor Migratie De Block en minister van Justitie Turtelboom over het aantal buitenlanders en illegalen per gevangenis, kun je rustig stellen dat het aandeel van illegalen in de criminaliteit buitenproportioneel hoog is. Het antwoord van De Block en Turtelboom leidde namelijk tot de volgende conclusie:

Uit de berekeningen van Bart Laeremans blijkt nu dat 31,5 procent van de gedetineerden in Vlaanderen geen wettelijke verblijfplaats heeft. Meer dan 71 procent van de buitenlanders in de Vlaamse gevangenissen is illegaal tegenover 64 procent van de buitenlanders in Brusselse cellen. Van de buitenlandse veroordeelden is maar liefst 78,8 procent illegaal in het land of bijna vier vijfde.

Bij de afzonderlijke gevangenissen valt vooral de grote groep buitenlandse gedetineerden op in de gevangenissen van Wortel (Wortel zelf en Tilburg): van de 926 gedetineerden zijn er 645 buitenlanders. Hiervan zijn er 535 illegaal in ons land. Dat is zomaar eventjes 83 procent van de buitenlanders. Op de totale gevangenisbevolking is 58 procent illegaal.

Heel opmerkelijk zijn ook de cijfers van Antwerpen, waar 433 vreemdelingen zitten op 696 gedetineerden of 62,2 procent. Maar liefst 73,7 procent van de buitenlandse gedetineerden in de Begijnenstraat of bijna drie kwart is illegaal in het land!”

Gezien de misschien niet al te wetenschappelijke maar desondanks lastig te weerleggen hypothese dat een illegaal geen beter mens wordt zodra die de Nederlandse grens overschrijdt, zou je dus mogen veronderstellen dat naast het feit dat een in Nederland verblijvende illegaal zich maar moeilijk met rechtmatige middelen in leven weet te houden, de kans dat die tot het gilde der criminelen zal toetreden allerminst onderschat mag worden.

Misschien dat Sander Terphuis er beter aan zou doen zich als voorzitter aan te melden van de Bond van Wetsovertreders. Een betere vertegenwoordiger in het Europees Parlement kan de bond zich niet wensen.

 

maart 30, 2014

De ondraaglijke lichtvaardigheid van het bestaan

gewapende-overvalIn het jaar 2005 raakten de emoties in Amsterdam zwaar op tilt nadat een overigens donkergetinte Germaine C. ietwat obstinaat reageerde nadat een lichtgetinte jongeman haar tas uit haar auto geroofd had. Ze accelereerde achterwaarts om de jongeman te vatten, tengevolge waarvan de jongeman zodanig bekneld raakte dat hij ter plaatse overleed. De jongeman, die kort daarvoor nog aan de balie moest verschijnen wegens zijn betrokkenheid bij een gewapende roofoveral op een Xenos-filiaal, werd postuum bedolven onder een golf van adhesiebetuigingen: Na het incident in de Derde Oosterparkstraat liepen de emoties binnen de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam-Oost hoog op, omdat een racistisch motief werd vermoed. (Elsevier)

Of de toen nog 19-jarige Ali el B. indien hij na de tasjesroof niet het leven gelaten had, het rechte pad opgezocht en bewandeld zou hebben, lijkt niet zeer aannemelijk. Misschien zou hij als 28-jarige Marokkaanse Kalashnikov-virtuoos argeloze Amsterdammers de schrik op het lijf gejaagd hebben.  In de harde crimescene blijkt het namelijk zo te zijn dat er ongeveer net zo gemakkelijk met lood gestrooid wordt als dat de racistische Zwarte Pieten met pepernoten strooien. Zo’n zak met “pepernoten” blijkt in Brussel voor een 3000 euro van hand tot hand te gaan. Maar er zijn bronnen die beweren dat het ook voor minder kan.

Of Germaine C. destijds levens gepaard heeft door er een te nemen, weten we niet. Wat echter opvalt, is dat er toch wel heel erg vaak partij getrokken wordt voor plegers van misdrijven, en dat dit er niet zelden toe leidt dat het van kwaad tot erger gaat. Wanneer je als optredende crimineel veel applaus krijgt wil je dat nog wel eens als een bis, bis, bis opvatten. Slachtoffers van criminaliteit zijn daarentegen meer te begeesteren voor minder, minder, minder criminaliteit.

Dat in Eindhoven een spontane demonstratie voor de twee overvallers van het juweliersbedrijf van het echtpaar Sanders georganiseerd werd, past dan ook precies in dit patroon. Grote kans dat over dit drama weldra de eerste signalen van racistische vermoedens geuit zullen worden.

En na het We zijn allemaal Marokkaan, zou binnen de Marokkaanse samenleving wel eens een stemming kunnen ontstaan waarbij ieder crimineel wissewasje moreelracistisch witgewassen wordt, zodat uiteindelijk de slachtoffers van criminaliteit de daders van criminaliteit worden.

Deze racismereflex, die aan ieder rationeel denken een resoluut einde maakt, maar de vraag buiten beschouwing laat, wat er gebeurd zou zijn als het roversduo succesvol de juwelierszaak van Marina en Willy Sanders verlaten hadden, zou wel eens smeerolie voor de criminaliteit kunnen worden.

En dan de vraag, ingeval het roversduo ongedeerd en met buit de juwelierszaak verlaten zou hebben, of er op enig moment door de hand van de beide roofovervallers niet ergens gewonden of doden gevallen zouden zijn. Zou het met dit tweetal niet van kwaad tot erger geworden zijn, want succes smaakt immers naar meer?

Dat de adhesiebetuigingen met criminelen niet al te lichtvaardig opgevat dienen te worden, is iets dat de slachtoffers van misdrijven misschien het beste kunnen beoordelen. De extase van aangiften tegen Wilders zou bij de slachtoffers van misdrijven dan ook wel eens geheel tegengestelde emoties teweeg kunnen brengen. En gezien het luttele feit dat heel veel van die slachtoffers nimmer de naam van de dader van hun ongeluksmoment zullen vernemen, omdat de kans dat die ooit opgespoord en berecht zal worden vrijwel nihil is, moeten we de grote belangstelling van de omroepen voor deze aangiftetribunalen maar met een flinke korrel zout nemen. Er zijn aanzienlijk meer slachtoffers van criminaliteit te tellen dan er zweetvoeten aangifte tegen Wilders kwamen doen.

De ondraaglijke lichtvaardigheid waarmee er omgesprongen wordt met slachtoffers van criminaliteit zou dan ook wel eens onverwachte wendingen kunnen krijgen. Zoals we dat nu ook zien bij de vele moreel ondersteunde reacties voor het echtpaar Sanders. En dat zouden er wel eens heel veel meer kunnen worden dan er aangiften tegen Wilders op de politiebureaus op behandeling liggen te wachten. Per slot van rekening gaat de criminaliteit doodgewoon door en neemt het aantal slachtoffers daarmee ook toe.

 

januari 8, 2014

D66 zaait weer haat richting PVV

Vooruit naar de nieuwe midddeleeuwenIn jihadstad Den Haag, waar onlangs nog de zwarte vanen van Al Qaida aan de chique Pakstraat onder een Arabisch gekrijs wapperenden, zaait Ingrid van Engelshoven van uiteraard D66 paniek, angst en haat wegens een voorspelde stembuswinst van de PVV:  Als de partij van Wilders het in Den Haag voor het zeggen krijgt, dan kost ons dat niet alleen onze reputatie maar ook miljoenen inkomsten en duizenden banen. Ik wil niet wonen in een stad waar de angst regeert en waar buitenlanders worden weggezet en vernederd, zoals de PVV doet.

Ze beweert dat internationale bedrijven en instituten Den Haag als de pest zullen mijden als de PVV aan invloed zal winnen. Helaas voor haar, is het juist tegenovergesteld. Criminaliteit, het oprukkende jihadisme en de toenemende verkleuring van Den Haag zijn nu juist ingrediënten die van het ooit deftige Den Haag een haveloos oord gemaakt hebben.

In geen stad is de sociale tweedeling zo groot als in die stad. En sociale tweedeling is doorgaans de ideale voedingsbodem voor instabiliteit en dus een reden voor internationale bedrijven en instituten zich nog eens flink achter de oren en onder de kin te krabben alvorens voor Den Haag te kiezen.

Dat juist D66 deze gevaren met aplomb negeert, bewijzen de aan die partij gelieerde rechters, die jarenlang knap hun best gedaan hebben Nederland tot crimi-oord te degraderen. Het wordt bewezen door het schuimende haat zaaien van Pechtold jegens andersdenkenden, terwijl jihadisten en antisemieten daarentegen floreren in de vrijheid van meningsuiting.

Nu zaait Ingrid van Engelshoven niet alleen paniek, angst en haat jegens de PVV, maar ook de PvdA krijgt ervan langs vanwege de in die partij heersende vrees voor een tomeloze komst van Bulgaren en Roemenen en de scepsis die er voor de andere Oost-Europeanen in stand gehouden wordt.

D66 is verworden tot een partij van haatzaaiers en volksmenners. Reële vrees voor negatieve ontwikkelingen zoals het uitdijende jihadisme, de massa-immigratie en de criminaliteit, worden met doemscenario’s aan de waarneming onttrokken. Van een partij die ooit beloofde de politieke vernieuwing te entameren is de partij weggezakt in de krochten van het exotisch tribalisme en ander volk eerst.

Wie masochist, defaitist, blanke zelfhater of criminelenvertroetelaar is hoeft geen moment in het stemhokje te twijfelen.

Stem D66.

november 27, 2013

Hoera, de criminaliteit neemt af

FeestAl jaren staan de korpschefs en de achtereenvolgende ministers van (Veiligheid) en Justitie zich daverend op de borst te kloppen over het dalend aantal misdrijven. De feestneus en roltong kunnen echter nog maar beter even in de la van tante Mien blijven, want wat bij de gelukzalige statistieken van de afnemende geregistreerde criminaliteit ontbreken traditioneel de harde cijfertjes van de aangiftebereidheid van misdrijven.

Onder de verhullend titel Dark number, blijkt tussen het werkelijk aantal en de door de slachtoffers bij de politie aangegeven misdrijven een grote kloof te gapen waarvan de breedte onbekend is.

Zo blijkt dat in Amsterdam slechts 10 procent van de geweldsmisdrijven daadwerkelijk het getal van de geregistreerde misdrijven weet te bereiken. Hoe het in het hele land is met alle typen misdrijven wordt dus met de natte vinger in de lucht raden.

Desondanks staat bij Nu.nl het verheugende bericht te lezen: Uit het rapport blijkt verder dat ook een steeds kleiner percentage van alle Nederlanders te maken krijgt met criminaliteit. In 2012 was ongeveer 1 op de 5 mensen in Nederland slachtoffer van één of meer misdrijven.

Het blijkt echter dat wat als criminaliteit in de statistieken waarneembaar is, slechts het spreekwoordelijke puntje van de ijsberg te betreffen. En een ieder weet dat je zelfs met een onzinkbaar geacht schip, daar maar beter uit de beurt kan blijven.

En als ik niet nog onlangs zelf geconfronteerd werd met het van politiezijde ontmoedigen van de aangifte van een misdrijf, zou ik over de aangiftebereidheid misschien minder pessimistisch zijn, dan uit bovenstaande betoog blijken mag.

Dat na een omineuze omweg de politie uiteindelijk toch verplicht was de aangifte, die bijna tweeënhalf uur tijd kostte en zowat door een procedurefout van politiezijde de mist in ging, op te nemen, mag dan ook een godswonder genoemd worden.

De CBS-statistieken over de geregistreerde misdrijven hebben ongeveer net zo veel om het lijf als wat een naturist doorgaans draagt. Niettemin onderzoekt het CBS zelf ook zo nu en de aangiftebereidheid van misdrijven. Helaas niet de toe- of afname ervan, zodat we daarover in nevelen gehuld zitten vrolijk te zijn bij de vermeende afname van de geregistreerde misdrijven.

Nou, daar hijs ik vanavond het glas dan nog maar eens op.

november 20, 2013

Typisch D66: geld weghalen bij de politie om criminelen een dubbel steuntje in de rug te geven

D66-toga'sHet mag soms een aangedikte karikatuur lijken: D66’ers in toga die criminelen vriendelijk gezind zijn. Maar baal je als D66’er van deze karikatuur dan moet je als partij geen geld bij de politie weg willen halen, om het ten faveure van criminelen uit te stallen. En nu D66 geld van de Politie wil overhevelen naar de rechtsbijstand, voldoet de partij precies aan de karikatuur die de critici van D66 graag schetsen.

De politie met de bezuiniging in de rug schieten komt er op neer dat D66 het toch al absurd lage misdaadophelderingspercentage nog eens extra de zompige Nederlandse grond in stampt. De partij die altijd oog heeft voor groepen in de samenleving waar de burger nou net heel weinig brood in ziet, zorgde er al eerder voor dat de door Rutte II geplande bezuiniging op de kunstsubsidie, wat bij alle andere strakgetrokken broekriemen toch heel redelijk was, flink verzacht werd. Voor de gelukzoekende mens van elders spant D66 zich ook opvallend graag in.

Het D66-Kamerlid Gerard Schouw zegt daar vandaag nog in een tweegesprekje met VVD-Kamerlid Malik Azmani in Trouw over Het woord humaan moet je bij VVD’ers uit hun strot trekken.

Maar waar ligt dan toch bij D66 de humaniteit jegens de vele slachtoffers van de criminaliteit? Criminelen dubbel gelukkig maken door geld weg te halen bij de politie en daar de rechtsbijstand mee verwennen, is wel heel erg vriendjespolitiek met criminelen spelen.

Naast de Bond van Wetsovertreders, kunnen criminelen zich met D66 verheugen op nog een sympathieke belangenbehartiger. Een beetje crimineel, en daar zijn er in Nederland heel erg veel van, zou een dief van zijn eigen in plaats van andermans portemonnee zijn als hij niet op D66 zou stemmen.

En criminelen hebben het in Nederland al erg naar hun zin. Wie een poging tot aangifte van een misdaad doet loopt verhoogd risico dat de dienstdoende agent zich niet danig vermoeit met behandelen van de aangifte, maar zich juist voor het ontmoedigen ervan inspant.

D66 verdoezelt de hoogoplopende criminaliteit, loopt nog steeds het ijlende lijk van de Coornhert Liga na te papagaaien dat straffen vooral niet op straf moeten lijken, en wil nu ook het politieapparaat uitkleden.

Om de karikatuur nog eens extra aan te dikken, is D66 een recidivist in de criminaliteit aan het worden. Naast het opvallend hoge percentage rechters dat op D66 stemt, zou Maurice de Hond ook maar eens een verkiezingspeiling onder criminelen moeten houden om te zien of in die beroepsgroep niet een onevenredig hoog aantal op die partij stemt.

november 20, 2013

Dag Den Haag

Dag Den HaagTwee berichten die mij intrigeren. Het ene gaat over een partijtje jammeren van de Haagse Partij van de Eenheid (PvdE) van uitgetreden PVV’er en inmiddels moslim geworden Arnoud van Doorn. De partij ergert zich aan het ronselen van informanten onder moslimjongeren door de AIVD. Kennelijk ziet de organisatie die het land moet beschermen tegen terreur, geen ander middel dan hetzelfde te doen als hetgeen Al Qaida in de mij zeer vertrouwde Haagse dreven pleegt. Het komt op mij over als een wanhoopsdaad van de AIVD, maar alles beter dan op de handen zitten wachten tot het helemaal spaak loopt.

Het andere bericht is niet minder benauwend, maar inmiddels een vertrouwd verschijnsel. Een kind van ongeveer 10 jaar trapt een vrouw van 86 omver, een ander kind van circa dezelfde leeftijd als die andere adder in het ooit zo groene Haagse gras, gaat er met haar tas vandoor.

Ooit was ik zelf 10 in Den Haag. We waren zeker geen lieverdjes, maar opgroeien om ergens in een burgeroorlog mee te moorden, of een oudje van haar steunzolen schoppen om haar vervolgens te beroven, zat er zeker niet in.

We hebben de afgelopen halve eeuw moeten leren omgaan met een veranderende levensstijl. Hoewel we zelf zeker minstens zo berooid waren als degenen die na van verre gekomen te zijn nu beweren berooid te zijn, verplaatsten we geen bezit van eigenaar naar onszelf. Evenmin meldden we ons aan voor een moorddadig opstandelingenleger.

Maar helemaal onschuldig was ik niet. Op tienjarige leeftijd had ik de beelden gezien van de voor hun vrijheid knokkende Hongaren, die met lede ogen moesten toezien hoe de bulderende tanks van de Russen de vrijheidsstrijders met zwaar geweld mores kwamen leren.

Bij de groenteboer wist ik een sinaasappelkistje te schooieren om het te vullen met spulletjes teneinde die ten bate van de Hongaren te verkopen. Het leverde 10 harde guldens op die keurig op het nabijgelegen postkantoor voor de Hongaren gestort werden. Mijn eerste politieke actie, moet ik bekennen.

Niet kort daarna kwam een jonge Hongaarse kunstenaar een kamer huren bij de buren. Een kamer verhuren in de toch bepaald niet grote portiekwoningen was in die dagen van materiële schraalheid geen uitzondering.

Hij was een vriendelijke man die altijd tijd had voor een vriendelijk woord voor ons nieuwsgierige kinderen. Van de Hongaren van 1956 heeft de Nederlander nimmer enigerlei mate van hinder ondervonden. Het was een tijd dat het niveau aan criminaliteit zo gering was, dat de verschijning van de statige agent op zijn Fongers al genoeg was om het hele zaakje in het gareel te houden.

Ruim een halve eeuw later ziet dat er wel even anders uit. Maar dan ben ik al een half jaar uit Den Haag verdwenen. En ik wrijf nog steeds tevreden in mijn handen om de toen genomen beslissing de stad te verlaten.

november 15, 2013

Ook privacy voor de crimineel

Onder de microscoop van Vadertje Staat.Natuurlijk heeft bij VARA’s Joop een crimineel ook recht op privacy. Dat vindt althans een studente journalistiek, die kennelijk empathie kan opbrengen voor criminelen en daarom dit vurige pleidooi houdt. En in het linkse kamp maak je daar zelfs tijdens je studie zo veel furore mee, dat de kranten en omroepen elkaar staan te verdringen je tot aan je pensionering te engageren.

Het sneue echter is dat de crimineel voordat hij tot het besluit kwam crimineel te worden, beseffen kon dat zijn privacy niet meer veilig zou zijn. Hier is dus sprake van eigen schuld, dikke bult. De keus crimineel te worden is een geheel vrije, het slachtofferschap is dat daarentegen niet. Die moet gewoon maar het moment afwachten dat een crimineel zijn privacy schendt.

Die heeft zelf geen enkele moeite de privacy van zijn slachtoffers te schenden. Je huis binnendringen, je winkel leeghalen, je bankrekening plunderen, een mes in je rug duwen of  je kind verkrachten, zijn niet bepaald op te vatten als het tonen van respect voor de privacy van slachtoffers.

Of de crimineel zichzelf niet juist in de kijker zet door het zoekveld van bewakingscamera’s binnen te sluipen om iets te doen wat het daglicht niet kan velen, kunnen we ons ook afvragen. Gezien de vele bewegende beelden van criminelen die toeslaan, zou je ze er bijna van verdenken dat ze egostrelend in hun eigen krimi’s acteren. Daarbij komt ook nog dat de hoge graad van criminaliteit er juist de oorzaak van is dat het ganse land bezaaid is met bewakingscamera’s die de privacy schenden van niet-criminele burgers.

Ook dringt de vraag zich op, waarom toch de opwinding over de geschonden privacy van criminelen, in de wetenschap dat het overgrote deel ervan nooit gepakt en dus ook niet gestraft zal worden. Zo groot kan het probleem dus niet zijn.

Een veel groter probleem dan de schending van de privacy van criminelen, is dat ze zo moeilijk bereid zijn mee te werken aan hun opsporing, aanhouding en veroordeling. En als ze dan eindelijk opgespoord, aangehouden en veroordeeld worden, melden ze zich ook nog eens niet om hun verdiende straf uit te zitten.

Dus kan het schenden van de privacy van een crimineel ook wel eens tot de door de slachtoffers van criminaliteit geambieerde genoegdoening leiden.

Maar daar heeft de studente journalistiek geen boodschap aan. Die kan de slaap maar niet vatten vanwege de nadelen die een crimineel wegens zijn criminaliteit te wachten staat. Want stel dat die het risico loopt dat hij niet kan terugkeren in de maatschappij.

Nog afgezien van het feit dat de crimineel kon weten dat risico te lopen alvorens hij besloot crimineel te worden, zou het ook wel eens als afschrikking kunnen werken. Zoals een flinke vrijheidsstraf ook dat effect zou moeten hebben, als de politie en justitie niet zo gammel in elkaar staken dat bij slechts 5 procent van de misdaden een naam komt te staan. Dus maximale privacy voor de daders van de overige 95 procent van de gepleegde misdaden.

In de hoop haar privacy niet te schenden, heet de aankomende journaliste Frances Vermeeren. Nou meid, we koesteren hoge verwachtingen van je.

november 6, 2013

Klimt Vadertje Staat nog hoger op de criminele ladder?

Al OpsteltenDe overheid een criminele organisatie? Veel belastingslaven van Vadertje Staat zullen dat ietwat korzelige idee wellicht omarmen. En daar is dan ook veel voor te zeggen. Zo is Vadertje Staat monopolist in het gokwezen, dus medeschuldig aan de gokverslaving. Vadertje Staat geniet ook een monstrueus inkomen aan seks- alcohol- en tabakverslaving. En dat is kennelijk niet genoeg, want thans opereert een paar PvdA-politici als voorpost om ook aan drugs een centje bij te verdienen.

Op een regenachtig avondje heeft een handjevol snuggere lui al zitten becijferen wat dat oplevert. Daaronder ook de Heerlense burgemeester Paul Depla, die men zich nog herinnert van het eerste orale coalitieoverleg met de VVD in het fietsenhok van het stadhuis van Nijmegen.

Bij de ondersteuning van het idee dat Vadertje Staat een criminele organisatie is mag een paar nevenactiviteiten niet onvermeld blijven.

Zo berooft Vadertje Staat de belastingslaaf om het geroofde over te dragen aan corrupte, totalitaire, en aan wapens verslingerde naties en “bevrijdingsbewegingen”.

Vadertje Staat doet heel gewichtig mee aan vredesoperaties waarbij opvallend vaak burgers geslachtofferd worden, maar waar de vrede zelden terugkeert.

Vadertje staat ontwapent de aan criminaliteit volstrekt onschuldige burger, maar weet daarbij zichzelf en de collega-criminelen gewapend te houden.

Naast dat criminelen de burgers regelmatig met wapens de das omdoen, trekken politieagenten opvallend vaak het vuurwapen uit de holster.

Bij brute nietsontziende achtervolgingen van verdachten die nog niet veroordeeld zijn dus slechts verdacht zijn, worden onschuldige burgers zelden ontzien.

Daarbij komt nog dat Vadertje Staat pertinent weigert zich stevig in te zetten de burger tegen criminelen te beschermen, maar zich daarentegen wel glorieus inspant de burger op piepkleine overtredingen geld uit de zak te kloppen.

Zelfverdedigende burgers worden bij de kraag gevat, zodat de crimineel veilig zijn beroep kan uitdienen.

Dat Vadertje Staat ook nog Big Brother speelt om de eigen burger tot op het bot te screenen op zijn hebben en houden, doet hevig vermoeden dat er welgemoed geconcurreerd wordt met maffiose instellingen. Met dat verschil, dat die nog de neiging hebben tegen betaling bescherming aan te bieden, waar Vadertje Staat precies het tegendeel presteert.

Met een misdaadophelderingspercentage van amper 5 procent kan Vadertje Staat zich verheugen op een goede verstandhouding met het leger van criminelen en illegalen. Die danst op tafel omdat de kat altijd van huis is.

oktober 16, 2013

Politie: geef u over aan overvallers

Ons politieapparaat is niet in staat het gilde der criminelen te ontwapenen, waar Vadertje Staat de goedwillende burger door een rigide wapenverbod wel weet te ontwapenen. Het geweldsmonopolie berust bij Vadertje Staat, zegt Vadertje Staat dan ook. De politie roept de burger echter nu ook op de honkbalknuppel, de golfstick, de papaplu, Bonzo en zelfs de handen ongebruikt te laten zodra een overvaller het op zijn have en goed gemunt heeft.

De burger moet dus meteen op zijn knieën vallen voor het gilde der criminelen, is het gulden advies. Overvallers maken zich namelijk heel erg boos als de burger ze niet op een kopje thee met gebakje trakteert, maar ze juist te lijf gaat.

De oproep tot capitulatie van politiezijde gaat dan ook vergezeld van statistieken waaruit blijkt dat verzet tot meer slachtoffers leidt.

Of dit advies ook geldt voor verkrachters die het huis binnendringen om moeder of dochter te overrompelen, is niet duidelijk. Maar ook een verkrachter heeft de neiging zich boos te maken als het beoogde slachtoffer hem niet in al zijn wensen tegemoet treedt.

Vroeger had je ook criminelen. Die bezaten tenminste nog het fatsoen je van je have en goed te beroven als je niet thuis was. Was dat wel het geval, dan lichtte de brave crimineel blozend zijn hielen.

We hebben kennelijk nu met een andere categorie crimineel te maken. Een die snel als TNT explodeert als hem ook maar iets in de weg gelegd wordt. Een geestelijk gemankeerde die wellicht uit een geheel andere cultuur afkomstig is. Een cultuur waar een driftige geaardheid tot de couleur locale behoort en die in de koffers meereisde om deze onhebbelijkheid op de goedwillende burger uit te kunnen leven.

Het advies van de politie is niet alleen een machteloze capitulatie, het is ook een onheilspellende boodschap voor de toekomst van Nederland. Namelijk, dat het privébezit, dat toch ook al door Vadertje Staat te overdadig en zo nodig gewapenderhand aan de burger ontstolen wordt, nu ook aan die andere geweldsmonopolie opeisende gilde afgegeven dient te worden. Zeg maar, dubbele belastingheffing.

Dat de crimineel opgetogen is met het advies van de politie laat zich makkelijk raden. Die valt nu ook onder de Arbo-regelgeving die het veilig uitoefenen van het beroep moet garanderen.