Posts tagged ‘VN’

juli 6, 2015

“Israël hield zich aan de oorlogswetten tijdens Gaza-conflict”

 

  • Hamas terroristen in Gaza

“De VN-Raad voor de rechten van de mens wordt helaas gedomineerd door landen waarin vaak de mensenrechten worden geschonden. Het zijn net deze landen die Israël stelselmatig veroordelen en met de vinger wijzen”, schrijft internationale juriste Irit Kohn in volgend essay over het Gazaconflict van vorige zomer. De UNHRC richtte de Schabas/Davis Commissie op, die op 22 juni 2015 een rapport publiceerde over de oorlog. Omwille van haar vertekend mandaat besliste de Israëlische regering om niet samen te werken met de Commissie.

Irit Kohn

Irit Kohn: “Ik ben Voorzitster van de Internationale Vereniging voor Joodse Advocaten en Juristen, een VN-geaccrediteerde NGO. Wij hebben samengewerkt met de Schabas/Davis Commissie ondanks hun partijdigheid en hebben getracht om deze Commissie inzicht te verschaffen in het leed dat de raketaanvallen van Hamas bij de Israëlische burgers veroorzaakten en hoe deze beschietingen het conflict deden uitbreken.

In de tien jaar dat ik de leiding had van het internationale departement van het Israëlisch ministerie van Justitie, nam ik regelmatig deel aan overleg betreffende de uitoefening van het recht op zelfverdediging van Israël in overeenstemming met het internationaal recht. Dat overleg werd voorgezeten door de Israëlische Procureur-Generaal. Deze gesprekken hadden niet enkel betrekking op wat wel en niet mocht tijdens een militaire actie, maar ook op het morele dilemma om de schade aan burgers bij beide partijen te minimaliseren.

Opnieuw werd Israël tijdens het conflict met Hamas verplicht om een vijand te bestrijden die letterlijk ondergronds vocht, te midden van bevolkte burgerzones. Bewijsmateriaal opgenomen in het recente rapport van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken toont aan dat: “Het training- en opleidingsmateriaal van Hamas… getuigt van haar doelgerichte inspanning om de IDF (Israëlische Defensiemacht) naar dichtbevolkte gebieden te trekken en om haar bevolking actief te gebruiken om de militaire operaties van de IDF te verhinderen.” Het rapport verklaart verder dat: “Hamas eveneens burgers actief aanmoedigde en zelfs dwong om in gebieden waar vijandigheden plaatsvonden te blijven ten einde de Israëlische aanvallen te verhinderen en hun eigen militaire activiteit af te schermen.”

Hamas maakte zich aan deze praktijk, het zogenaamde “menselijk schild”, meermaals schuldig en dit wordt beschouwd als een oorlogsmisdrijf. Dat is eveneens het geval voor de 4000 raketten die Hamas afvuurde op de Israëlische burgers. Ongeveer 250 raketaanvallen van Hamas mislukten en hun projectielen ontploften in Gaza, waardoor nog meer mensen omkwamen. Hiernaast groef Hamas ook aanvalstunnels richting Israël met als doel het infiltreren van Israëlische dorpen en het vermoorden van Israëlische burgers in hun eigen huis.

Israël bleef ondanks de confrontatie met deze criminele acties de wetten van het oorlogsrecht naleven. In deze context is het belangrijk om te benadrukken dat het juridisch advies van de Militaire Procureur-Generaal (MAG) van de IDF kan worden getoetst door de civiele Procureur-Generaal van Israël. Deze juridische aanbevelingen en beslissingen kunnen ook worden onderworpen aan het gerechtelijk toezicht van de Israëlische Supreme Court.

Raketten die in Ashdod neerkwamen

In feite gingen de inspanningen van de IDF om civiele slachtoffers te verminderen verder dan de juridische vereisten, dat blijkt uit de twee verschillende rapporten die opgesteld werden door belangrijke militaire deskundigen uit een aantal democratische landen. Die deskundigen kwamen naar Israël en voerden onderzoek naar de laatste operatie. Israël overtrof de gangbare militaire praktijken van andere democratieën door burgers in Gaza te waarschuwen voor militaire doelwitten in hun nabijheid en door hen op te dragen om het gebied te verlaten vóór de aanval. Tijdens het conflict heeft Israël ook uitgebreide humanitaire inspanningen geleverd om de ontberingen die de bevolking in Gaza ten deel viel te verlichten. Dat gebeurde door het bezorgen van voedsel en medicatie, dekens, brandstof en eveneens door medische hulp te verlenen aan gewonde burgers in Gaza.

Dat militaire conflicten nevenschade (onopzettelijke schade aan de civiele bevolking die zich in de buurt van een legitiem militair doelwit bevond) met zich meebrengen en dat er foute inschattingen gemaakt worden is spijtig en betreurenswaardig, maar niettemin erkend en aanvaard het internationaal recht deze realiteit.

Israël heeft een onderzoeksmechanisme op touw gezet om haar activiteiten tijdens het laatste conflict grondig te evalueren. Als open democratie is Israël in staat om dergelijke belangrijke incidenten te onderzoeken en te bepalen of deze het voorwerp uitmaken van fouten, nevenschade of oorlogsmisdrijven.

Momenteel bestudeert Israël 100 incidenten en heeft de MAG 19 strafrechtelijke onderzoeken gestart.

Het is belangrijk om de tegenstrijdigheden tussen de realiteit en beweringen die vaak naar voor worden geschoven aan te tonen. De onafgelaten partijdige houding van de VN ten opzichte van Israël draagt niet bij tot het vinden van een vreedzame oplossing voor het conflict. Het geeft enkel een impuls aan Hamas en andere terreurgroeperingen om niet van hun onwettige methodes af te zien.”

De auteur is de Voorzitster van de Internationale Vereniging voor Joodse Advocaten en Juristen, en voormalig hoofd van het internationale departement van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: Joods Actueel

Tags: , ,
juni 23, 2015

Tien manieren hoe Israël anders wordt behandeld

 

Door David Harris. Vertaling: Joost Majoor, 22 juni 2015.

human rights councilHet is afschuwelijk om te zien hoe Israël volgens een totaal andere standaard wordt behandeld dan andere landen in het internationale gebeuren.

Natuurlijk verdient Israël onderzoek, net als elke andere natie. Maar het verdient ook een gelijke behandeling – niets meer, niets minder.

Ten eerste, Israël is de enige VN-lidstaat wiens bestaansrecht constant wordt bedreigd.

Er is er een genadeloze groep van landen, instellingen en individuen die zelfs de politieke legitimiteit van Israël ontkennen, ondanks het feit dat het land Israël een eeuwenoude verbinding met het Joodse volk belichaamt, zoals herhaaldelijk geciteerd in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. En ondanks het feit dat het werd gecreëerd op basis van de aanbeveling van de VN in 1947 en dat sinds 1949 het lid is van dit wereldlichaam.

Niemand zou durven te twijfelen aan het bestaansrecht van veel andere landen, waarvan de basis voor legitimiteit oneindig veel twijfelachtiger is dan Israël. Daaronder zijn landen die gecreëerd zijn door brute kracht, bezetting of door kaartenmakers op grote afstand. Kijk maar eens rond hoeveel landen in deze categorieën passen, met inbegrip van een flink aantal Arabische landen.
Waarom dan, is het jachtseizoen alleen op Israël geopend? Zou het misschien iets te maken hebben met het feit dat dit het enige land is in de wereld met een Joodse meerderheid?

Ten tweede is Israël de enige VN-lidstaat die het doelwit is van vernietiging door een andere lidstaat van de VN.
Denk er over na. De leiding van Iran, samen met door Iran gefinancierde groepen in Libanon en Gaza, riep herhaaldelijk op tot het van de kaart vegen van Israël. Wordt een ander land geconfronteerd met de dreiging van genocidale vernietiging?

Ten derde is Israël het enige land waarvan de hoofdstad, Jeruzalem, niet door andere landen wordt erkend.
Realiseer je de absurditeit hiervan. Buitenlandse diplomaten wonen in Tel Aviv, terwijl zij vrijwel al hun zaken in Jeruzalem afhandelen. Hoewel geen westerse natie de Israëlische aanwezigheid in de westelijke helft van de stad in twijfel trekt – waar de premier, de Knesset (het parlement), en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gevestigd – zijn er daar geen ambassades.
In feite, kijk naar lijsten van wereldsteden, waaronder plaatsen van geboorte in paspoorten, en je zult iets opvallende zien – Parijs, Frankrijk; Tokyo, Japan; Pretoria, Zuid-Afrika; Lima, Peru; en Jeruzalem, geen land – een wees, kan je wel zeggen.

Ten vierde heeft de VN twee agentschappen die zich bezighouden met vluchtelingen.
De ene is de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR), die zich richt op alle vluchtelingen in de wereld, op één na. De andere, de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), richt zich alleen op de Palestijnen.

Maar het verschil gaat verder dan twee structuren en twee bureaucratieën. In feite hebben ze twee verschillende mandaten.
UNHCR wil vluchtelingen herhuisvesten; UNRWA niet. Toen in 1951 de toenmalige directeur van UNRWA John Blandford Jr. voorstelde om maximaal 250.000 vluchtelingen in omliggende Arabische landen te herhuisvesten, werden die landen woedend en weigerden dat, wat leidde tot zijn vertrek. De boodschap kwam door. Geen VN-functionaris heeft sindsdien aangedrongen op herhuisvesting.

Bovendien verschillen de definities van een vluchteling van de UNRWA en het UNHCR sterk. Terwijl de UNHCR alleen voor degenen zorgt die daadwerkelijk hebt hun thuisland ontvluchtten, omvat de definitie van de UNRWA “de nakomelingen van personen die vluchtelingen in 1948 werden”, zonder enige beperkingen over generaties.

Ten vijfde is Israël het enige land dat al zijn grote oorlogen uit zelfverdediging en voor overleving won, maar nog wordt geconfronteerd met verslagen tegenstanders die hebben aangedrongen om de voorwaarden voor vrede te dicteren.
Daarbij hebben zij ironisch genoeg de steun van een groot aantal landen die zelf in oorlogen zegevierden, en daarom grensaanpassingen eisten – en die ook kregen.

Ten zesde, Israël is het enige land in de wereld met een apart – en permanent – agendapunt, agendapunt nummer 7 bij de in Genève gevestigde VN-Mensenrechtenraad.
Geen enkele andere lidstaat, met inbegrip van notoire schenders van mensenrechten, zoals Noord-Korea, Syrië, Iran en Soedan, heeft zo zijn eigen agendapunt.
Alleen de enige vrije democratie in het Midden-Oosten wordt op zo’n schaamteloos bevooroordeelde manier behandeld, want dat is de manier waarop het werkt – de slechteriken laten hun huifkarren cirkelen om elkaar te beschermen en richten zich tegelijkertijd op Israël, met hun automatische meerderheid ertegen.

Ten zevende is Israël dit jaar het enige land dat specifiek is veroordeeld land door de Wereld Gezondheidsorganisatie van de VN op haar jaarlijkse vergadering, als een ‘overtreder’ van gezondheidsrechten.
Deze flauwekul vindt plaats ondanks het feit dat Israël medische hulp van wereldklasse biedt aan Syriërs die gewond werden in de burgeroorlog die in het land woedt en aan de Palestijnen uit de door Hamas geregeerde Gazastrook. En ondanks dat het een van ‘s werelds hoogste levensverwachtingen heeft voor al haar burgers, zowel voor joodse als niet-joodse. En ondanks dat het helpt bij alle humanitaire crises waar die zich ook maar voordoen; vanaf Haïti tot Nepal was het als een van de eerstem met medische hulp. En ondanks dat het dagelijks de medische wetenschap op een hoger plan tilt, iets wat van veel andere landen niet gezegd kan worden.

Ten achtste is Israël het enige land dat het dagelijkse doelwit is van drie VN-organisaties die uitsluitend opgericht zijn en bemand worden met als doel het bevorderen van de Palestijnse zaak en het treiteren van Israël:

  • het Comité voor de Uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk;
  • de Bijzondere Commissie tot onderzoek van Israëlische praktijken inzake de mensenrechten van het Palestijnse volk;
  • de afdeling voor de Palestijnse rechten in de VN-Departement voor Politieke Zaken.

Ten negende is Israël het enige land die jaarlijks het doelwit is van wel twintig VN-resoluties van de Algemene Vergadering en talloze veroordelingen in andere VN-organen, zoals de Raad voor de Mensenrechten.
Inderdaad, verbazingwekkend maar waar, krijgt Israël jaarlijks meer van dergelijke veroordelingen dan de andere 192 lidstaten van de VN bij elkaar. Niemand kan serieus beweren dat dit verschil rechtvaardig is. Maar het is een realiteit, want in elk VN-orgaan – met uitzondering van de Veiligheidsraad, waar de vijf permanente leden een veto hebben – wordt altijd gestemd bij meerderheid.
Wanneer dan bijna tweederde van de naties van de wereld lid zijn van de oren tot de Beweging van Niet-gebonden Landen, en als zij een land als Iran tot voorzitter kiezen, met Venezuela als vicevoorzitter, dan zegt dat eigenlijk alles.

En ten tiende is Israël het enige land dat doelwit is van de BDS-beweging (boycot, desinvestering en sancties).
Heeft iemand ooit enige wezenlijke campus activiteiten gezien die gericht is op echte daders die mensenrechtenschendingen, waaronder enkele in de omgeving van Israël: die christenen onthoofden, onder dwang bekeren en verdrijven; burgers bombarderen met vaten met explosieven en chemische wapens; het onthouden van rechten aan Palestijnen; fanatiek de doodstraf gebruiken, ook voor minderjarigen?
Heeft iemand ooit een studentengroep gezien die probeerde studenten te voorkomen om naar een ander land dan Israël te reizen, zoals het geval was met een recente “toezegging” die in de Universiteit van Los Angeles circuleerde?
Heeft iemand enige door Europese extreemlinkse groepen georganiseerde flottieljes gezien zonder anti-Israëlische invalshoek?
Heeft iemand ooit bewegingen gezien richting bedrijven om zich terug te trekken uit een ander land dan Israël?

Turkije, om maar één voorbeeld te noemen, bezet al 41 jaar brutaal en ten onrechte een derde van het eiland Cyprus, zet naar schatting 40.000 Turkse troepen in en bracht talloze kolonisten uit Anatolië over, maar er is geen geluid te horen tegen Ankara van degenen die beweren te handelen in naam van “gerechtigheid” en tegen “bezetting.”

Gezien de politieke realiteit is de aanpak van ook maar één van deze gevallen van flagrante dubbele standaarden en schaamteloze hypocrisie een enorme uitdaging. En, erger nog, deze lijst is niet eens compleet.

De oude reclame verkondigde dat je niet Joods hoefde te zijn om van het Joodse roggebrood van het merk Levy te houden.

Wel, je hoeft ook geen pro-Israël activist te zijn om verontrust te worden door de grotesk onrechtvaardige behandeling van Israël.

Wat nodig is, is de nodige morele verontwaardiging dat dit soort dingen heden ten dage gebeuren.

 

Met dank aan Likoed Nederland

 

maart 19, 2015

De obscene fixatie van de VN-Veiligheidsraad voor de ‘Kwestie Palestina’ in 2014

unsc-2014

De VN-Veiligheidsraad (UNSC) beleefde weer drukke tijden met ‘Palestina’ in 2014…

Aan de “Kwestie van Palestina” werden in 2014 door de 15 lidstaten van de UNSC maar liefst 18 samenkomsten belegd, het hoogste aantal van alle landen in de wereld. Wie er zin in heeft kan al de verslagen en rapporten hier inkijken: 20 January, 25 February, 18 March, 29 April, 20 May,23 June, 10 July, 18 July, 22 July, 28 July, 31 July, 18 August, 16 September, 21 October,29 October, 17 November, 15 December, 30 December met 1 presidentiële verklaring op 28 July

Om wat context mee te geven: in 2014 werden in Syrië 76.021 mensen gedood. De dodentol na meer dan 4 jaar burgeroorlog wordt in Syrië geschat van 220.000 (VN) tot meer dan 250.000 volgens verschillende mensenrechtenorganisaties In Irak vielen in 2014 meer dan17.073 doden; en in Afghanistan werden 7.600 mensen gedood het afgelopen jaar.

Tijdens Operation Protective Edge (50 dagen oorlog in juli/augustus 2014) werden in Palestinavolgens Hamas 2.310 mensen gedood waarvan 70 % burgers [?!]. Volgens Israël werden er ca. 2.100 Palestijnen gedood, waarvan 48% burgers bleken en minstens 52% gewapende militanten van Hamas, Islamitische Jihad en een dozijn andere terreurgroepen in Gaza. Daarnaast sneuvelden 66 Israëlische soldaten en 5 burgers.

Op 1 januari 2015 werd de samenstelling gewijzigd van de 15 leden tellende Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Naast de vijf permanente leden die tevens vetorecht hebben (VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland) zijn er vijf nieuwe niet-permanente leden bijgekomen met name Angola, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Spanje en Venezuela. Zij vervoegenTsjaad, Chili, Litouwen, Jordanië en Nigeria vervoegen In de Raad. Op hun beurt verdwijnen vijf andere lidstaten uit de lijst met name Zuid-Korea,  Argentinië, Rwanda, Australië en het Groot-Hertogdom Luxembourg.

Naast de VN-Veiligheidsraad heeft de VN ook nog de Raad voor de Mensenrechten (UNHRC) die naar verluidt 37 rapporteurs actief heeft, waarvan 15 zijn aangesteld voor specifieke landen. Maar Israël is het enige land tot wie een rapporteur permanent werd aangesteld.Het mandaat van deze Speciale Rapporteur focust zich enkel en alleen op Israëlische acties ten aanzien van de Palestijnen.

Daarnaast bestaat er natuurlijk de hoofdorganisatie, de Algemene Raad van de Verenigde Naties (UNGA), die haar partijdige en dwangmatige obsessie voor Israël niet wegsteekt. Over het hele jaar 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 20 resoluties goedgekeurd waarin Israël veroordeeld wordt tegenover slechts vier resoluties tav de rest van de wereld, waarvan telkens één betreffende Syrië, Noord-Korea, Oekraïne en Iran.

Er waren ZERO resoluties voor het veroordelen van grove en systematische schendingen die werden bedreven door China, Cuba, Egypte, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Sri Lanka, Soedan, Turkije, Venezuela, Zimbabwe, noch tegenover vele andere belangrijke overtreders of grove schenders van de mensenrechten.

Op 23 juli 2014 veroordeelde de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCR) in Genève tijdens een noodsessie Israël als schuldig voor “grove schendingen van de internationale rechten van de mens” zelfs als het een bijzondere onderzoekscommissie opricht om zogezegd de feiten te onderzoeken. Maw: de Verenigde Naties beweren te willen ‘onderzoeken’ terwijl hun eindoordeel al klaarligt en enkel nog ondertekend moet worden.

Hillel Neuer van UN Watch in de VN op 23 juli 2014:

“Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte enLibië, toen er meer slachtoffers dan ooit werden opgehangen door Iran, toen er vrouwen en kinderen in Afghanistan werden gebombardeerd, toen volledige gemeenschappen werden afgeslacht in Zuid-Soedan, toen er 1800 Palestijnenverhongerden en vermoord werden door Assad in Syrië, toen honderden mensen inPakistan werden gedood bij jihadistische terreuraanvallen, toen er 10.000 Irakezenwerden vermoord door terroristen, toen dorpelingen werden afgeslacht in Nigeria, en u alleen maar een kreet van verontwaardiging slaakte voor Gaza, dan bent u niet voor mensenrechten, dan bent u gewoon alleen maar anti-Israël.”

bias-israel

Met dank aan Brabosh

december 22, 2014

De 10 slechtste en meest hypocriete beslissingen van de Verenigde Naties van 2014

Top-10-UN-Bis

Het jaareinde van 2014 komt snel naderbij en de Top-10’s, Top-20’s, Top-50’s en Top-100 over alles en nog wat vliegen de deur uit. Deze ochtend viel ik toevallig op de Top 10 van UN-WatchWorst U.N. Decisions Of 2014‘ met als ondertitel: De meest immorele, corrupte en onrechtvaardige resoluties van de Verenigde Naties van het jaar. U kunt al raden naar welk land en volk de grootste aandacht van de wereld ook het afgelopen jaar naar toe ging en vooral waar ze NIET naar toe ging.

Over de Verenigde Naties kan je gerust stellen dat hier een reusachtige zwendel aan de hand is, een regelrechte internationale samenzwering bedoeld om de grootste mensenrechtenschendende landen van de wereld buiten schot te houden en met dat doel wordt telkens Israël opgevoerd om net zoals alle andere jaren voordiente fungeren als de beste geschikte bliksemafleider.

Terwijl de hele wereldbol met een microscoop alle beleidsdaden van Israël alle dagen van het jaar nauwkeurig afspeurt, gebeuren rondom en elders in de wereld de meest wrede en verschrikkelijkste zaken die niet of nauwelijks de aandacht krijgen van de VN die ze verdienen.

“Toen hij tegen hen zei: ‘Laat ons gaan en de slechteriken pakken’, begon de grootste slechterik zijn mes te slijpen.”
[oude Georgische spreuk]

1. De partijdige en dwangmatige obsessie van de Verenigde Naties voor Israël. 2014 VN-resoluties: Israël 20 vs. De Wereld: 4

bias-israel

Over het hele jaar 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) 20 resoluties goedgekeurd waarin Israël veroordeeld wordt tegenover slechts vier resoluties tav de rest van de wereld, waarvan telkens één betreffende Syrië, Noord-Korea, Oekraïne en Iran. Er waren ZERO resoluties voor het veroordelen van grove en systematische schendingen die werden bedreven door China, Cuba, Egypte, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Sri Lanka, Soedan, Turkije, Venezuela, Zimbabwe, noch tegenover vele andere belangrijke overtreders of grove schenders van de mensenrechten.

2. De Verenigde Naties belonen het moordzuchtige Syrische regime met een topfunctie in een Comité voor de Rechten van de Mens (UNHRC)

syria-02
Het Bijzondere Comité voor Dekolonisatie van de Verenigde Naties (Committee of 24), belast met de verdediging van de fundamentele mensenrechten en het verzetten van de onderwerping van volkeren, heeft bij acclamatie gestemd om het moorddadige Syrische regime een belangrijke functie in het Comité toe te bedelen. De Syrische afgevaardigde in het Comité Bashar Ja’afari kreeg de functie van rapporteur op de eerste bijeenkomst van 20 februari 2014.

Rami Abdel Rahman, de directeur van de Brits-Syrische mensenrechtenorganisatie Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), berichtte begin deze maand dat de burgeroorlog in het buurland van Israël recent de kaap van 200.000 doden heeft overschreden. De teller stond op 1 december 2014 op 202.351 doden sinds maart 2011, waarvan 63.074 burgers, onder hen 10.377 kinderen. De VN slagen er niet in om de bloedige burgeroorlog in Syrië te stoppen en elke resolutie daaromtrent wordt systematisch geblokkeerd door het vetorecht van Rusland en China.

3. De Verenigde Naties benoemen een anti-Israël rechter om een onderzoekmissie in Gaza te leiden

William Schabas, een professor in internationaal recht, die verklaarde “Israël’s eersteminister [Benjamin Netanjahoe] is mijn favoriet in de wereld die ik wil zien in het dok van het Internationaal Strafhof” (ICC), werd onlangs gelecteerd door de Raad van de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHRC) om een onderzoek te leiden naar vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die door Israël zouden gepleegd zijn tijdens de recente 50-dagen durende zomeroorlog Operation Protective Edge tussen Hamas en Israël.

Hoewel de vooraanstaande mensenrechtenactivist Aryeh Neier zei dat “om het even welke rechter die voordien reeds had opgeroepen om de verweerder [Israël] te vervolgen zichzelf zou moeten uitsluiten [van de opdracht].” Aryeh Neier, is oprichter en directeur van Human Rights Watch, voormalig hoofd van de ACLU en President Emeritus van George Soros’ Open Society Foundation.

4. UNRWA stuurde raketten die in een van haar scholen werden gevonden laconiek terug naar de terroristen van Hamas

unrwa-raketten

Tijdens de zomeroorlog Hamas-Israël werden tot drie keer toe verscheidene hoeveelheden raketten en mortiergranaten en lanceerinstallaties aangetroffen in scholen die worden bestuurd door de UNRWA, de hulporganisatie voor Palestijnen van de Verenigde Naties. Hierover bevraagd en wat er gebeurd was met die raketten, antwoordde woordvoerder van de UNRWA Chris Gunness op 20 juli 2014:

“In zoverre wij betrokken zijn, is de regering waarmee wij tegenwoordig samenwerken de regering van nationale eenheid en zij zijn bevoegd over de organisatie waar wij mee samenwerken voor het weghalen van deze raketten van onze school. We overhandigden hen aan de relevante autoriteiten en die organisatie, zoals dat ging, zond deskundigen die dit uitvoerden en dat waren mensen van de [Fatah/Hamas] regering van nationale consensus in Ramallah,” zei Chris Gunness.”

Mededeling van de woordvoerder van Ban Ki-moon op 23 juli 2014: “De secretaris-generaal is gealarmeerd om te vernemen dat er raketten werden geplaatst in een school van de UNRWA in Gaza en dat deze vervolgens verloren zijn geraakt…”

5. Toen ‘9/11 Truther’ Richard Falk opstapte, gaven de Verenigde Naties zijn echtgenote en mede-auteur een topfunctie in de Raad voor Mensenrechten

falk‘Leukste’ anti-Israël stel van het jaar: Richard Falk en eega Hilal Elver

Vorig jaar liet Mensenrechten ‘expert’ van de Verenigde Naties Richard Falk zich weereens opmerken door de schuld voor de bomaanslagen op de marathonwedstrijd in Boston te leggen bij “het Amerikaanse project voor werelddominantie” en bij “Tel Aviv”. Zijn vrouw doet tegenwoordig beter. Op 8 mei 2014 in Genève benoemde de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Natis (UNHCR) Hilal Elver, de Turkse echtgenote van Richard Falk, als de Bijzondere Rapporteur omtrent Recht op Voedsel. Samen met haar echtgenoot en mede-auteur, wordt Elver in de wereld expliciet erkend in het 9/11 samenzweringsboek “The New Pearl Harbor” voor de hulp die zij verleende aan de auteur David Ray Griffin.

Elver’s eigen academisch werk citeert uit het samenzweringsboek van Griffin, waarin wordt geargumenteerd dat de Amerikaanse regering de aanvallen op het World Trade Center hielp orchestreren om oorlogen te verrechtvaardigen tegen de moslims in Irak en Afghanistan.

In een juridisch tijdschrift in 2012 citeerde Elver expliciet uit Griffin’s beruchte samenzweringstractaat. Zij vergeleek 9/11 met de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 waardoor de VS betrokken werden in WOII, zeggende dat beide incidenten “de regering de permissie gaven om een oorlogsmacht los te laten”, “landen binnen te vallen”, “nieuwe hegemoniëen te creëeren” en “rassendiscriminatie tegen en het volk te verdelen binnen de Verenigde Staten.”

6. Verenigde Naties ‘ziet geen bezwaren’ om Qatar’s illuster palmares inzake Rechten van de Mensen te prijzen

Op 21 oktober 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) unaniem15 nieuwe leden aangeduid die vanaf 1 januari 2015 mogen zetelen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC). In een geheime stemming die werd gehouden op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York werden de volgende landen verkozen: Albanië, Bangladesh, El Salvador, Ghana, Letland, Nederland, Nigeria, Paraguay, Portugal enQatar.

Nadat UN Watch een reeks bezwaren aanhaalde van migrantenarbeiders, vrouwen en slachtoffers van de terreur gericht tegen een rapport waarin de staat van dienst van Qatar inzake de rechten van de mens werd geprezen, gaan de Verenigde Naties gewoon door en keurden het verslag omtrent Qatar goed met de voorzitter van de VN Raad voor de Mensenrechten zeggende: “Ik zie geen bezwaar.”

7. Verenigde Naties kiezen het genocidale Soedan uit om te zetelen in het bijzondere VN Comité voor mensenrechten NGO’s

enhancedsudanDe Soedanese leider Omar Al-Bashir wordt door het Internationaal Strafhof opgespoord voor genocide

Op 24 april 2014 beloonden de Verenigde Naties het genocidale Soedan, samen met regimes zoals het slavenhoudende Mauritanie, Pakistan, Turkije en Venezuela, door hen lid te maken van het machtige 18-landen VN Comité over NGO’s, een begeerde positie waarmee het regeringen wordt toegestaan om kritiek het zwijgen op te leggen door op te treden als de deurbewaker en alle mensenrechten groepen te overschouwen die binnen de wereldorganisatie graag aan de slag willen gaan.

Sinds 23 oktober 2014 mag Soedan ook zetelen in een mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Tevens werd  Soedan gekozen tot vice-voorzitter van de Economische en Sociale Raad van de VN, ECOSOC. Dit is het belangrijkste VN orgaan dat zich bezig houdt met mensenrechten. Een wel erg bijzondere eer voor Soedan, dat door etnische zuiveringen volkerenmoord heeft gepleegd op ca. 2 miljoen zwarten en christenen. De Soedanese leiderOmar Al-Bashir wordt daarom gezocht voor genocide door het Internationaal Strafhof.

8. De Verenigde Naties creëeren een partijdig onderzoek naar de Hamas-Israel oorlog, terwijl Israël reeds vooraf schuldig wordt verklaard

Op 23 juli 2014 veroordeelde de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCR) in Genève tijdens een noodsessie Israël als schuldig voor “grove schendingen van de internationale rechten van de mens” zelfs als het een bijzondere onderzoekscommissie opricht om zogezegd de feiten te onderzoeken. Maw: de Verenigde Naties beweren te willen ‘onderzoeken’ terwijl hun eindoordeel al klaarligt en enkel nog ondertekend moet worden.

Hillel Neuer van UN Watch in de VN op 23 juli 2014:

“Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte enLibië, toen er meer slachtoffers dan ooit werden opgehangen door Iran, toen er vrouwen en kinderen in Afghanistan werden gebombardeerd, toen volledige gemeenschappen werden afgeslacht in Zuid-Soedan, toen er 1800 Palestijnenverhongerden en vermoord werden door Assad in Syrië, toen honderden mensen inPakistan werden gedood bij jihadistische terreuraanvallen, toen er 10.000 Irakezenwerden vermoord door terroristen, toen dorpelingen werden afgeslacht in Nigeria, en u alleen maar een kreet van verontwaardiging slaakte voor Gaza, dan bent u niet voor mensenrechten, dan bent u gewoon alleen maar anti-Israël.”

9. De Verenigde Naties verkiezen als nieuwe leden in de Raad voor de Mensenrechten: China, Rusland, Cuba en Saoedi-Arabië

Op 1 januari 2014 verkregen enkele van ‘s werelds vreselijkste dictatuurstaten en grootste mensenrechtenschenders een zetel in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties [HRC] Voortaan zetelen China, Cuba, Rusland en Saoedi-Arabië in de Raad voor de Mensenrechten en mogen voortaan en met de volmacht van de internationale gemeenschap zelf voor rechter spelen. De kans dat de criminele dictatuurstaten zelf een Resolutie zullen indienen bij de Verenigde Naties om zichzelf te veroordelen voor oorlogsmisdaden en het schenden van de rechten van de mens, werd hiermede tot NULKOMMANUL herleid.

10. De Verenigde Naties verkiezen Iran om te zetelen in de Commissie voor Vrouwenrechten

A-woman-before-hanging-in-IranTeheran: Iraanse vrouw, kort voor ze in het openbaar verhangen wordt

Het lijkt wel op een barslechte 1 aprilgrap, maar toch gebeurde het. Op 24 april 2014 heeft de Socio-Economische Raad van de Verenigde Naties Iran verkozen voor een termijn van vier jaar in de 45 naties tellende Commissie omtrent de Status van Vrouwen, één van de belangrijkste nevenorganisaties van de Verenigde Naties die zich toelegt op het beschermen van de vrouwenrechten.

En ondertussen loopt in Iran alles op rolletjes: ophangingen, folteringen, geselingen, amputaties… [lezen]

door Brabosh.com

naar een artikel in Buzzfeed Community van 21 december 2014

Antwerpen, 22 december 2014

Tags: ,
juni 30, 2014

In plaatstaal geharnaste Benjamin Netanyahu voor een onafhankelijk Koerdistan

harnas copyTerwijl Europa, de islamitische en de Verenigde Naties zich kosten noch moeite besparen een volk, dat nimmer een eigen staat bezat, geen eigen cultuurhistorie te verdedigen heeft, geen eigen taal ontwikkelde en geen tomeloze eeuwenoude historie bezit, bovenaan de ranglijst van verdrukte volken te zetten, komen de Koerden er maar bekaaid af. En kennelijk getroosten maar weinigen zich de moeite zich af te vragen waarom het ene volk dat geen achtergrond heeft aan de borst gekoesterd wordt en het andere volk dat een achtergrond heeft die tot ver in de oudheid reikt, als godvergeten aan het lot van eeuwenlange bestrijding uitgeleverd wordt.

Je zou het de verraderlijkheid van Europa kunnen noemen, die ook de Jodenvervolging genadeloos entameerde, en die ook de Koerden tot risee van de wereld weggezet heeft. Jazeker, er zijn terroristische Koerden. Maar zijn er dan geen terroristische Palestijnen? En terroristische potentaten met wie Nederland warme banden onderhoudt of er zelfs voor op het handgeweven karpet tuimelt.

Je zou in deze rare wereld maar Tibetaan, Koerd of Papoea zijn en door machinaties van het Westen, de moslimwereld en de VN buiten de boot vallen en verzuipen.

Van de premier van Israël, de natie die door machinaties van deze organisaties ook aan het randje van de boot hangt, valt goed te begrijpen dat die pleit voor een onafhankelijk Koerdistan. Het volk van Israël, dat een geschiedenis in het Midden-Oosten kent die tot in de oudheid reikt, heeft het recht na eeuwenlange wegzetting in eigen hand genomen en laat niet meer met zich sollen. En precies dat laatste maakt de grote boze wereld nog bozer, want de zelfverdediging van de Joden wordt er als een gotspe gezien.

En laat het duidelijk zijn, dat het ook Benjamin Netanyahu is die de Joden niet als de Koerden naar de mestvaalt van de historie laat wegzetten, maar zijn rug recht houdt tegen de oorverdovende milities van de haat. De Koerden zijn na de eeuwen van verdrukking zelf ook toe aan een Netanyahu. En als het even kan, in Nederland aan een Dries van Agt, een Gretta Duisenberg en een Anja Meulenbelt, die voor ze opkomen en tranen met tuiten huilen over de situatie waarin de Koerden met dank aan de Arabisch/islamitische naties verkeren. Aan Netanyahu is het te danken dat Joden zich niet ook aan te melden hebben bij het Haagse kantoor van de Unrepresented Nations and Peoples Organization, maar daarentegen juist een land leiden waar de technologische, wetenschappelijke, medische en economische vooruitgang van wereldformaat is.

Maar ja, de machinaties die niet alleen Joden, maar ook Koerden, Papoea’s, Tibetanen en zo veel andere volkeren het recht op zelfbeschikkingsrecht onthouden om ze uit te leveren aan genocidale regimes blijken uit Krupp-staal opgebouwd te zijn.

Nog een mazzel dat Benjamin Netanyahu met staalplaat geharnast is.

april 20, 2014

VN-gezant Robert Serry moest even wachten

Joodse grafstenen als plaveisel gebruiktZou PvdA’er Robert Serry in 2006 wel als Kamerlid gekozen zijn, dan zou hoogstwaarschijnlijk niemand van het incident vernomen hebben. In dat geval zou hij nu een kleefplekje bezetten op het Vaderlandse pluche, of zelfs in de Trêveszaal. Maar het heeft niet zo moge zijn, dus toog hij uiteraard naar Israël om er op een incident te wachten. Nou, incident? Een stoet door de oude stad van Jeruzalem op weg naar de Heilig Grafkerk moest even wachten. Geen wonder dat de Israëlische veiligheidstroepen, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de christenen, het zekere voor het onzekere namen. Immers, als Joden iets goed doen, wordt het verzwegen, doen ze iets verkeerd dan wordt de microscoop erop gericht.

Dus was het even moeten wachten van VN-gezant Serry opeens wereldnieuws. Niet dat hij ondanks dat hij geen gelovige is, de Heilig Grafkerk niet heeft kunnen bereiken. En het zou allemaal waarschijnlijk sneller gegaan zijn als Serry en de zijnen de stoet in het verlangen incidenten te melden, niet zelf breder gemaakt zouden hebben.

Maar wacht even. Het Midden-Oosten is tegenwoordig, en dat eigenlijk al sedert het ontstaan van de islam, toneel van een heftige Joden- en christenhaat. En dan heb ik het hier echt niet over een halfuurtje wachten, maar over etnische en religieuze zuiveringen. En omdat Serry niet alleen agent-provocateur, maar ook VN-gezant voor het Midden-Oosten is, zou hij zich ook over de Joden-en christenhaat in het Midden-Oosten een mening moeten verwaardigen.

Toen in de Syrische burgeroorlog ‘nog slechts’ 80.000 doden waren te melden, was Serry vooral met Israël bezig. Nu de teller op zowat het dubbele aantal slachtoffers staat, is Serry met even wachten in Israel  bezig, maar niet met de moordpartijen in Syrië, en zeker niet met de christenvervolging in het gehele Midden-Oosten.

Wat zouden de slachtoffers van de christenvervolging ervan vinden dat een VN-gezant kouwe drukte over even wachten in Israël maakt, maar dat hij niets zegt over het uitmoorden van een christendorp in Syrië? Wel o ironie jammeren over de vrijheid van godsdienstuitoefening: Alle partijen moeten het recht op religieuze vrijheid respecteren, zeker ten tijde van de religieuze feestdagen.

Dat wordt dan zeer interessant, want toen Jordanië nog de scepter zwaaide over het oude stadsdeel van Jeruzalem, werden om de Joodse historie daar weg te zuiveren 56 van de 57 synagogen vernietigd en grafstenen van de Joodse begraafplaats gebruikt om wegen te verharden.

Het bezoeken van de voor Joden belangrijke heilige plaatsen werd ze onmogelijk gemaakt. Niet dat Israël nadat het land de Tempelberg in bezit kreeg, het islamitische bezoek aan de Al-Aqsamoskee wegens oog om oog, tand om tand onmogelijk maakte. Want als er in het Midden-Oosten een land is dat geloofsvrijheid garandeert, dan is het uitgerekend dat land.

In de islamitische gebieden zuchten echter niet-moslims onder de religieuze terreur van de oppermachtige islam, tot er uiteindelijk geen christen meer in over is. En als dat moment dan aangebroken is, zal de VN met lede ogen moeten erkennen dat het enige land in het Midden-Oosten waar nog christenen voorkomen toevallig die zo gehate Joodse staat is. Op dit moment het enige land in de regio waar het aantal christenen niet af- maar juist toeneemt.

In het jaar 2012 werden buiten Israel 105.000 christenen vermoord. Afgezien van de berichtgeving daarover door enkele conservatief christelijke organisaties en nieuwsmedia, is het even wachten in Israël groter nieuws dan deze religieuze genocide, die na 2012 nog steeds doorgaat. De christenen zullen dus nog even moeten wachten op Serry.

Foto boven: Joodse grafstenen in Jordanië

 

 

februari 5, 2014

Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Dries van Agt en de gefolterde en vermoorde Syrische kinderen

darfurVandaag breed in het nieuws het zware leed dat de Syrische kinderen te torsen hebben in het tot op het skelet verdeelde Syrië. Daar wordt het aantal doden inmiddels op ruim 130.000 geschat, onder wie zeker 10.000 kinderen. De VN rapporteert vandaag: Ze worden geronseld door de Syrische rebellen of gemarteld door het regeringsleger. Kinderen, vaak vluchtelingen, uit de buurlanden zijn op grote schaal het slachtoffer van het conflict in Syrië.

Zelf ook gewapend, maar alleen met scepsis, ben ik daarom maar even gaan neuzen bij de grote drie van de Israël-haat Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt en Dries van Agt.

Ooit maakte ik een spotprentje van deze drie, die  gezellig aan de borrel in een tekstwolkje unisono opmerken Darfur? Is dat niet die Oostenrijkse dichter…? En dat omdat de genocide aldaar deze mensrechtenacrobaten niet kon opwinden, laat staan dat ze zich ook maar even de moeite getroostten er hun beklag over te doen.

Met de mensonterende situatie in Syrië doet zich nu precies hetzelfde delict van zwijgen voor, zodat mochten er nog twijfels zijn over hun diepe fixatie voor Joden, die met deze recidive aangetoond wordt.

Op de website van Gretta wordt fijn in de handen gewreven over het succes van de Israël-boycot en het lot van Palestijnse kinderen. Bij Gretta is het namelijk zo dat alleen kennelijke slachtoffers van Joden mededogen verdienen. De 10.000 Syrische kinderen hebben helaas geen Joodse daders, en dus geen belangstelling van Gretta voor deze massamoord.

Bij Anja gaat het vooral over racisme in Nederland, het feminisme, homo’s en het gehate Israël. De 10.000 Syrische kinderen zijn ook daar spoorloos omdat hun moordenaars geen Joden zijn.

Dries van Agt, die zo’n beetje de leiding genomen heeft van de Israël hatende Drievuldigheid, en vorig jaar de Tweede Kamer bestormde met de petitie Sloop de muur, heeft op de beide websites die onder zijn verantwoordelijkheid in de lucht gehouden worden geen enkel woord over voor de gefolterde en vermoorde Syrische kinderen.

Zijn laatste column op zijn solowebsite gaat dan ook over zijn actie Israël het recht op zelfbescherming te ontnemen.

Op zijn The Rights Forum gaat het uiteraard uitsluitend over het boycotten van Israël:

24/01/14  Leve het overduidelijke ‘ontmoedigingsbeleid’

17/12/13  Israëlische NGO Who Profits: Mekorot actief betrokken bij bezetting

12/12/13  Vitens stopt samenwerking Mekorot: verstandig en noodzakelijk

04/12/13  Hoogleraren sturen minister Timmermans brief over samenwerkingsforum.

Nu zou het wel heel gemakkelijk zijn de onevenredig grote aandacht van deze drie voor het volk van Israël en het bij hen ontbreken van beroering over het echte grote leed in Syrië en andere delen van de wereld, af te doen als Jodenfetisjisme.

Maar toch, als ik midden in de nacht een ongenode vent in mijn huis aantref die toevallig net zijn klauwen in mijn lade met antiek tafelzilver schuift, ga ik me ook niet eerst afvragen of hij dat wellicht met de beste bedoelingen doet.

Dus…

januari 10, 2014

De Nederlandse boycot van Israël

 Persbericht Likoed Nederland

Multicultureel JeruzalemMinister Timmermans (PvdA) van Buitenlandse Zaken stelt dat de Nederlandse regering geen voorstander is van een boycot van Israël. Dat is niet waar, zoals blijkt uit zijn eerdere antwoorden op Kamervragen.

Daarin schrijft hij dat er een Nederlands ‘ontmoedigingsbeleid’ is betreffende het zaken doen met bedrijven die leveren aan Joden die op de Westbank wonen. Dit ‘ontmoedigingsbeleid’ geldt dus wel voor het gehele Israëlische bedrijfsleven, want de Israëlische wet staat bedrijven geen discriminatie toe, ook niet naar godsdienst en/of woonplaats. Waardoor Israëlische bedrijven ook zaken mogen doen met christenen, moslims en Joden die op de Westbank wonen.

Dus de facto stuurt de Nederlandse regering wel aan op een algehele Israël-boycot.

Dat is merkwaardig, want:

  • Joden wonen legaal op de Westbank, onder meer volgens het Mandaat Palestina (Volkerenbond 1922), VN resolutie 242 (1967) en de Oslo-akkoorden (1993). Ook het zakendoen is conform het internationaal recht, volgens een uitspraak van het Franse Gerechtshof van Versailles (2013).
  • De kwestie van de nederzettingen wordt buiten alle proporties opgeblazen: er zijn in de afgelopen 23 jaar slechts drie nieuwe nederzettingen goedgekeurd door de Israëlische regering, de bebouwing beslaat slechts 1,7% van de oppervlakte van de Westbank en er zijn verscheidene (internationale) vredesvoorstellen geweest om die enkele procenten grond uit te ruilen met de Palestijnen. Die voorstellen zijn echter tot op heden afgewezen door de Palestijnen zelf.

Dat de nederzettingen toch zoveel aandacht krijgen, is met name het gevolg van druk vanuit het machtsblok van 57 islamitische staten, onder meer in de Verenigde Naties (VN). Onder die islamitische landen zijn echter de ergste dictaturen en schenders van mensenrechten, zoals Saoedi-Arabië (o.a. vrouwendiscriminatie), Syrië (o.a. gifgas op eigen bevolking) Iran (o.a. ophangen van homo’s) en Soedan (genocide op zwarten en christenen). De Westerse landen laten toe dat zij er in slagen om de aandacht naar Israël af te leiden.

Bovendien zijn er honderden betwiste gebieden elders in de wereld. Nederland kent echter geen ‘actief ontmoedigingsbeleid’ tegen Chinezen vanwege de bezetting van Tibet, tegen Marokkanen vanwege de bezetting van de Sahara of tegen Turken vanwege de bezetting van Cyprus enzovoort.

Wordt het gezien de geschiedenis niet eens tijd om de Joden eens als laatsten te boycotten, in plaats van altijd als eersten?

 

 

oktober 22, 2013

VN-onderzoeker en slavernijdeskundige Verene Shepherd wil sinterklaasfeest wegens slavernij stoppen

SinterklazinEénVandaag, dat er natuurlijk weer als de kippen bij is om nog wat olie in het Zwarte Piet-debat te druppelen, laat de hooggeleerde VN-onderzoeker Verene Shepherd opmerken dat Nederland moet ophouden met het vieren van het Sinterklaasfeest omdat Zwarte Piet een terugkeer is naar de tijd van de slavernij.

Nu zijn Zwarte Pieten geen tot zware arbeid opgezweepte negers, maar doorgaans licht frivole studentes van het een of andere HBO-instituut, die het figureren er tegen een kleine vergoeding bijklussen. Nederlanders zijn namelijk allang niet meer bezig slaven uit Afrika te halen, maar vooral bezig slaven te zijn voor de Afrikanen die ontwikkelingshulp eisen, en van de immigranten die vaker dan Nederlanders zweetvoeten krijgen van het heen- en weer wandelen naar het uitkeringsloket.

Waar precies Verene Sheperd hernieuwde slavernij meent te ontwaren is daarom een groot raadsel. Migranten worden niet gedwongen naar Nederland te verkassen, maar Nederlanders worden juist gedwongen ze binnen te laten.

Als Nederlanders de racisten zijn waarvan de Raad van Europa ze beticht, dan is het onbegrijpelijk dat immigranten de slavernij in ere herstellende Nederlanders zo graag als hun naaste buren verkiezen. Wie afkeer heeft voor het racisme en de slavernij, zou daarom die verachtelijke Nederlander moeten mijden als de pest. Maar gezien het feit dat er in plaats van sprake van een uittocht er nog steeds sprake is van een intocht van immigranten, blijkt het met het racisme kennelijk erg mee te vallen.

Maar het mag zo langzamerhand duidelijk zijn dat de nazaten van de slavernij er beter voorstaan, dan de zwarte handelaren die destijds hun eigen soortgenoten aan de slavendrijvers verkochten. Geëerd professor Verene Shepherd, zou als haar voorouders niet door haar soortgenoten aan slavendrijvers verkocht waren, zeer waarschijnlijk geen professor zijn doch een roemloos bestaan in de Afrikaanse binnenlanden geleid hebben. Als ze er niet door een zwiepende machete een vroegtijdig einde gevonden zou hebben, of verkracht zou zijn in die zalige Democratische Republiek Congo, of door de Janjaweed.

Het pruilen over de Nederlandse terugkeer naar de slavernij zal daarom hoogstwaarschijnlijk een ander doel dienen. En als het niet is om HBO-leerlingen hun extraatje te ontnemen, zou het achterliggende doel weleens nog meer op schuldgevoel stoelende slavernij van de arme Nederlandse belastingbetaler kunnen zijn.

oktober 19, 2013

Zwarte Piet etnisch gezuiverd

LassieLuckyDayHet lijkt er dan toch van te komen: Zwarte Piet moet zich wegens vermeend racisme, onder de dwingende knoet van de linkse sint en de gekleurde medemens afschminken. En zelfs de VN gaan zich buigen over de vraag of het Zwarte Piet-symbool misschien toch een uiting van racisme is.

Gezien het feit dat er nog heel veel geld uit het zo gehate westen te wringen valt, zal Zwarte Piet wel eens hoge ogen kunnen gooien in de hunkering naar nog meer op schuldgevoel terende ontwikkelingshulp voor landen die zelf de slavernij nog niet eens afgeschaft hebben.

Dat het verschijnsel Zwarte Piet door linkse moralisten en bezorgde allochtonen nogal eens afgedaan wordt als middel om de gekleurde mens als dom te positioneren, doet echter de dringende vraag rijzen of de vermeende domheid van Zwarte Piet niet ook nogal eens door sommige allochtonen zelf aangeprezen wordt. En dan wil ik het niet eens hebben over het straatgedrag van bepaalde categorieën allochtonen, maar over betaald gedrag dat je als Zwarte Pieten-gedrag zou kunnen aanmerken.

Waarom verschenen de afgelopen jaren toch zo ontzettend veel negers in reclameboodschappen die alles deden om de soort dom te laten lijken? Werden die met de roede tot slavernij gedwongen om de nog dommere Zwarte Piet dan Zwarte Piet uit te hangen? Of leverde het aardige revenuen op om racisme aan te moedigen?

Dat laatste lijkt niet helemaal vergezocht, het waren immers negers die zeer verdienstelijk hun eigen negers uit de Afrikaanse binnenlanden haalden om ze als slaaf te verkopen aan die gehate blanken.

Het zou dan ook niet helemaal onredelijk zijn het de gekleurde medemens te verbieden zichzelf belachelijk te maken.